Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Xác định rủi ro thông
qua quản lý điểm thay đổi

Tổng quan khóa học

HN: 16-17/09/2021

HCM (On-line): 16-17/09/2021 

Mẫu đăng ký tham dự

Thảo luận mang tính
xây dựng trong cuộc họp

Tổng quan khóa học

HN: 23-24/09/2021

HCM (On-line): 16-17/09/2021 

Mẫu đăng ký tham dự
 Luân chuyển PDCA
trong đánh giá hiệu suất
nhân viên

Tổng quan khóa học

HN: 07-08/10/2021

HCM (On-line): 07-08/10/2021  

Mẫu đăng ký tham dự

 

 

 

 

Lịch các khóa học


Tháng 1/2021
 
Tháng 2/2021
 
Tháng 3/2021

 

Tháng 4/2021

Tăng cường khả năng giao tiếp (144-15/04 - HN)

Tháng 5/2021

 

Tháng 6/2021

Xác định và triển khai phương châm (11-12/06 - HN)

Tháng 7/2021

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (08-09/07 - HN)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (15-16/07 - HCM)

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (22-23/07 - HN)

Tháng 8/2021

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (19-20/08 - Online)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (27-28/08 - Online)

Tháng 9/2021

Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc (09-10/09 - Online)

Xác định rủi ro thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/09 - HN)

Xác định rủi ro thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/09 - HCM - Online)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (23-24/09 - HN)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (23-24/09 - HCM - Online)

Tháng 10/2021

Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu suất nhân viên  (07-08/10 - HN)

Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu suất nhân viên  (07-08/10 - HCM - Online)

Tháng 11/2021

 

Tháng 12/2021

 

Xem toàn bộ khóa học 2021

 

 

 

Tháng 1/2018
Triển khai phương châm (11-12/01 - HN)
Triển khai phương châm (18-19/01 - HCM)
Phát triển nhân sự (Miễn phí) (23/01 - HCM)

 

Tháng 2/2018
Phát triển nhân sự (Miễn phí) (23/02 - HN)
Tháng 3/2018
Lập kế hoạch & PDCA (15-16/03 - HN)
Lập kế hoạch & PDCA (06-07/03 - HCM)
Tháng 4/2018
Vai trò và trách nhiệm của Middle Manager (19-20/04 - HN)
Vai trò và trách nhiệm của Middle Manager (11-12/04 - HCM)
Tháng 5/2018
Vai trò và trách nhiệm của  Manager (10-11/05 - HN)
Vai trò và trách nhiệm của Manager (17-18/05 - HCM)
Tháng 6/2018
Kaizen - Cải tiến công việc (07-08/06 - HN)
Kaizen - Cải tiến công việc (14-15/06 - HCM)
Tháng 7/2018
Vai trò và trách nhiệm của  Manager (05-06/07 - HN)
Tư duy logic thông qua giải quyết vấn đề(12-13/07 - HN)
Tư duy logic thông qua giải quyết vấn đề (19-20/07 - HCM)
Tháng 8/2018
Hướng dẫn 5S (09-10/08 - HN)
Hướng dẫn 5S (14-15/08 - HCM)
Tháng 9/2018
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (13-14/09 - HN)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (20-21/09 - HCM)
Tháng 10/2018
Tăng cường nhận thức thông qua quản lý điểm thay đổi (11-12/10 - HN)
Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (16-17/10 - HCM)
Tăng cường nhận thức thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/10 - HCM)
Tháng 11/2018
Người đánh giá việc luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (08-09/11 - HN)
Người đánh giá việc luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (15-16/11 - HCM)
Tháng 12/2018
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Xem toàn bộ khóa học 2018

 Tháng 1/2017
Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (12-13/01 - HN)
Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (19-20/01 - HCM)

 

 Tháng 2/2017
Phương pháp tổ chức họp tốt hơn (16-17/02 - HN)
Phương pháp tổ chức họp tốt hơn (23-24/02 - HCM)
Tháng 3/2017 
Chia nhỏ định hướng (08-10/03 - HN)
Chia nhỏ định hướng (22-24/03 - HCM)

 

Tháng 4/2017 
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (13-14/04 - HN)
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (20-21/04 - HCM)

 

 Tháng 5/2017
Vai trò, trách nhiệm của Manager (11-12/05 - HN)
Vai trò, trách nhiệm của Manager (25-26/05 - HCM)

 

 Tháng 6/2017
Lập kế hoạch làm việc PDCA (08-09/06 - HN)
Lập kế hoạch làm việc PDCA (22-23/06 - HCM)
 Tháng 7/2017
Quản hệ thống nhân sự cấp cao (06-07/7 - HN)
Quản hệ thống nhân sự cấp cao (20-21/7 - HCM)

 

Tháng 8/2017 
 
duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (10-11/8 - HN)
duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (24-25/8 - HCM)

 

 Tháng 9/2017
 
Giao tiếp tốt hơn trong hướng dẫn và báo cáo (07-08/9 - HN)
Giao tiếp tốt hơn trong hướng dẫn và báo cáo (21-22/9 - HCM)

 

 

 Tháng 10/2017
 
Vai trò trách nhiệm của phòng HR (12-13/10 - HN)
Vai trò trách nhiệm của phòng HR (02-03/11 - HCM)
Tháng 11/2017 
 
Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc  (09-10/11- HN)
Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc  (17-18/11 - HCM)

 

Tháng 12/2017 
 
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (07-08/12 - HN)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (21-22/12 - HCM)

 

Xem toàn bộ khóa học 2017

Tháng 1/2016

 

 Tháng 2/2016
 
Tháng 3/2016
Xác định và triển khai phương châm (17 - 18 - 19/3 tại Hà Nội)
 Tháng 4/2016
Xác định và triển khai phương châm (7 - 8 - 9/4 tại Tp.HCM)
Vai trò, trách nhiệm Team Leader (21 - 22/4 tại Hà Nội)
 Tháng 5/2016
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (12 - 13/5 tại Tp.HCM)
Vai trò, trách nhiệm của Manager (17 - 18/5 tại Hà Nội)
 Tháng 6/2016
Vai trò, trách nhiệm của Manager (16 - 17/6 tại Hồ Chí Minh)
Lập kế hoạch làm việc và PDCA (23 - 24/6 tại Hà Nội)
 Tháng 7/2016
Lập kế hoạch làm việc và PDCA (7 - 8/7 tại Tp.HCM)
Tư duy lôgic thông quan giải quyết vấn đề (21 - 22/7 tại Hà Nội)
 Tháng 8/2016
Tư duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (11 - 12/8 tại Tp.HCM)
Hướng dẫn cấp dưới tốt hơn
(18 - 19/8 tại Hà Nội)
Hướng dẫn cấp dưới tốt hơn (25 - 26/8 tại Tp.HCM)
 Tháng 9/2016
Giao tiếp tốt hơn
(8 - 9/8 tại Hà Nội)
Giao tiếp tốt hơn
(22 - 23/9 tại Tp.HCM)
 Tháng 10/2016
 Vai trò trách nhiệm bộ phận HR  trong quản lý nguồn nhân lực (6 - 7/10 tại Hà Nội)
Vai trò trách nhiệm bộ phận HR  trong quản lý nguồn nhân lực (20 - 21/10 tại Tp.HCM)
 Tháng 11/2016

 

 Tháng 12/2016
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (08- 09/12 tại Hà Nội)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (22-23/12 tại Tp.HCM) 

Xem toàn bộ khóa học dự kiến và có thể thay đổi 2016

「えむ・お~い」に愛を込めて 恥ずかしながら在越10年を超えて、初めて「ひったくり」に会いました。バイクとの綱引きに勝てるはずもなくカバンは分捕られ、身を持ってベトナム・ベトナム人の危険を体感することとなりました。...