Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vai trò và trách nhiệm của

Người quản lý cấp trung

Tổng quan khóa học

HCM: 09 - 10/01/2024

HN: 23 - 24/01/2024

Mẫu đăng ký tham dự

Kaizen- Phương pháp cải tiến công việc

Tổng quan khóa học

HCM: 11 - 12/01/2024

HN: 22 - 23/02/2024

Mẫu đăng ký tham dự

Tăng cường khả năng giao tiếp

Tổng quan khóa học

HN: 16 - 17/01/2024

HCM: 20 - 21/02/2024

Mẫu đăng ký tham dự

 

 

 

 

Lịch các khóa học


Tháng 1/2024

Vai trò & trách nhiệm Quản lý cấp trung (09-10/01- HCM)

Kaizen- Phương pháp cải tiến công việc (11-12/01 - HCM)

Tăng cường khả năng giao tiếp (16-17/01 - HN)

Vai trò & trách nhiệm Quản lý cấp trung (23-24/01 - HN)

Tháng 2/2024

 Tăng cường khả năng giao tiếp (20-21/02 - HCM)

Kaizen- Phương pháp cải tiến công việc (22-23/02 - HN)

Tháng 3/2024

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (05-06/03 - HCM)

Kaizen- Phương pháp cải tiến công việc (07-08/03 - HCM)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (12-13/03 - HN)

Kaizen- Phương pháp cải tiến công việc (19-20/03 - HN)

Tháng 4/2024

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (02-03/04 - HN)

Quản lý tài chính cho các Manager (04-05/04 - HN)

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (09-10/04 - HCM)

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (23-24/04 - HCM)

Quản lý tài chính cho các Manager (25-26/04 - HCM)

Tháng 5/2024

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (07-08/05 - HN)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (14-15/05 - HCM)

Bán hàng giải pháp (16-17/05 - HCM)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (21-22/05 - HN)

Bán hàng giải pháp (23-24/05 - HN)

Tháng 6/2024

Tăng cường khả năng giao tiếp (04-05/06 - HCM)

Tăng cường khả năng giao tiếp (11-12/06 - HN)

Vai trò và trách nhiệm của Người quản lý cấp trung (13-14/06 - HN)

Vai trò và trách nhiệm của Người quản lý cấp trung (18-19/06 - HCM)

Tháng 7/2024

Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu suất nhân viên (09-10/07 - HN)

Xây dựng văn hóa 5S (16-17/07 - HCM)

Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu suất nhân viên (18-19/07 - HCM)

Xây dựng văn hóa 5S (23-24/07 - HN)

Tháng 8/2024

Quản lý nhân sự cho các Manager (06-07/08- HCM)

Quản lý nhân sự cho các Manager (13-14/08 - HN)

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (15-16/08 - HN)

Xác định rủi ro thông qua kiểm soát điểm thay đổi (20-21/08- HCM)

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (22-23/08 - HCM)

Tháng 9/2024

Xác định rủi ro thông qua kiểm soát điểm thay đổi (10-11/09- HN)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (17-18/09- HCM)

“Phương pháp làm việc kiểu Nhật” để chia sẻ cho nhân viên (19-20/09- HCM)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (24-25/09- HN)

Tháng 10/2024

Quản lý nhân sự cho các Manager (08-09/10- HCM)

Đào tạo giảng viên nội bộ (10-11/10- HCM)

Quản lý nhân sự cho các Manager (15-16/10 - HN)

“Phương pháp làm việc kiểu Nhật” để chia sẻ cho nhân viên (17-18/10- HN)

Đào tạo giảng viên nội bộ (22-23/10- HN)

Tháng 11/2024

Kaizen- Phương pháp cải tiến công việc (05-06/11 - HCM)

Tăng cường hệ thống Quản lý nhân sự (Phân cấp, Đánh giá, Tiền lương)
&Phát triển nhân sự (07-08/11 - HCM)

Kaizen- Phương pháp cải tiến công việc (12-13/11 - HN)

Tăng cường hệ thống Quản lý nhân sự (Phân cấp, Đánh giá, Tiền lương)
&Phát triển nhân sự (19-20/11 - HN)

Tháng 12/2024

Vai trò & trách nhiệm Quản lý cấp trung (03-04/12 - HN)

Quản lý nhân sự cho các Manager (05-06/12 - HN)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (10-11/12 - HN)

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (17-18/12 - HN)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (19-20/12 - HCM)

Xem toàn bộ khóa học

Tháng 1/2023
 
Tháng 2/2023

Quản lý nhân sự cho các Manager (08-09/02 - HCM)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (21-22/02 - HCM)

Tháng 3/2023

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (08-09/03 - HN)

Tăng cường khả năng giao tiếp (14-15/03 - HCM)

Quản lý nhân sự cho các Manager (21-22/03 - HN)

Tháng 4/2023

Tăng cường khả năng giao tiếp (11-12/04 - HN)

Vai trò & trách nhiệm Quản lý cấp trung (13-14/04 - HCM)

Vai trò & trách nhiệm Quản lý cấp trung (18-19/04 - HN)

Tháng 5/2023

Vai trò và trách nhiệm của Manager (18-19/05 - HCM)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (25-26/05 - HN)

Tháng 6/2023

Tăng cường khả năng phân tích (15-16/06 - HCM)

Tăng cường khả năng phân tích (22-23/06 - HN)

Tháng 7/2023

Tăng cường hệ thống Quản lý nhân sự (Phân cấp, Đánh giá, Tiền lương), Phát triển nhân sự
 (13-14/07 - HN)

Tháng 8/2023

Người hướng dẫn 5S (10-11/08 - HCM)

Người hướng dẫn 5S (17-18/08 - HN)

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (24-25/08 - HN)

Tháng 9/2023

Nâng cao hiệu quả đào tạo nội bộ (07-08/09 - HN)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (14-15/09 - HCM)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (21-22/09 - HN)

Tháng 10/2023

Đánh giá năng lực nhân viên theo chu trình PDCA (05-06/10 - HN)

Vai trò & trách nhiệm Quản lý cấp trung (12-13/10 - HCM)

Vai trò & trách nhiệm Quản lý cấp trung (19-20/10 - HN)

Tháng 11/2023

Vai trò và trách nhiệm của Manager (09-10/11 - HCM)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (16-17/11 - HN)

Nâng cao hiệu quả đào tạo nội bộ (23-24/11)

Tháng 12/2023

Tăng cường khả năng phân tích (07-08/12 - HCM)

Tăng cường khả năng phân tích (14-15/12 - HN)

Xác định rủi ro thông qua quản lý điểm thay đổi (21-22/12 - HN)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (28-29/12 - Online)

Xem toàn bộ khóa học

Tháng 1/2022
 
Tháng 2/2022
 
Tháng 3/2022

Vai trò & trách nhiệm của Người quản lý cấp trung (10-11/03 - Online)

Người hướng dẫn 5S (17-18/03 - Online)

Tháng 4/2022

“Phương pháp làm việc căn bản” cần được chia sẻ cho nhân viên (06-07/04 - Online)

Kaizen- Cải tiến công việc (21-22/04 - Online)

Tháng 5/2022

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (12-13/05 - HCM)

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (19-20/05 - HN)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (26-27/05 - HCM)

Tháng 6/2022

Vai trò và trách nhiệm của Manager (09-10/06 - HN)

Xác định rủi ro thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/06 - HCM)

Xác định rủi ro thông qua quản lý điểm thay đổi (21-22/06 - HN)

Tháng 7/2022

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (07-08/07 - HCM)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (13-14/07 - HN)

Xác định rủi ro thông qua kiểm soát điểm thay đổi (19-20/07 - HCM)

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (21-22/07 - HN)

Tháng 8/2022

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (11-12/08 - HCM)

Vai trò & trách nhiệm của Người quản lý cấp trung (18-19/08 - Online)

Tháng 9/2022

Xác định rủi ro thông qua kiểm soát điểm thay đổi (15-16/09 - Online)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (21-22/09 - Online)

Tháng 10/2022

Quản lý nhân sự cho các Manager (12-13/10 - Online)

Quản lý tài chính cho các Manager (20-21/10 - Online)

Tháng 11/2022

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (17-18/11 - HN)

Bán hàng theo phương pháp "Bán giải pháp" (24-25/11 - HCM)

Tháng 12/2022

Bán hàng theo phương pháp "Bán giải pháp" (08-09/12 - HN)

Xác định và triển khai phương châm (15-16/12 - HCM)

Xác định và triển khai phương châm (20-21/12 - HN)

Xem toàn bộ khóa học 2022

 

 

 

Tháng 1/2021
 
Tháng 2/2021
 
Tháng 3/2021

 

Tháng 4/2021

Tăng cường khả năng giao tiếp (144-15/04 - HN)

Tháng 5/2021

 

Tháng 6/2021

Xác định và triển khai phương châm (11-12/06 - HN)

Tháng 7/2021

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (08-09/07 - HN)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (15-16/07 - HCM)

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (22-23/07 - HN)

Tháng 8/2021

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (19-20/08 - Online)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (27-28/08 - Online)

Tháng 9/2021

Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc (09-10/09 - Online)

Xác định rủi ro thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/09 - HN)

Xác định rủi ro thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/09 - HCM - Online)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (23-24/09 - HN)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (23-24/09 - HCM - Online)

Tháng 10/2021

Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu suất nhân viên  (07-08/10 - HN)

Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu suất nhân viên  (07-08/10 - HCM - Online)

“Phương pháp làm việc căn bản” cần được chia sẻ cho nhân viên (21-22/10 - HN)

“Phương pháp làm việc căn bản” cần được chia sẻ cho nhân viên (21-22/10 - HCM - Online)

Tháng 11/2021

Vai trò và trách nhiệm của Người quản lý cấp trung (18-19/11 - HN)

Tháng 12/2021

 

Quản lý nhân sự cho Manager  (16-17/12 - HN)

Quản lý nhân sự cho Manager  (16-17/12 - HCM - Online)

Xem toàn bộ khóa học 2021

 

 

 

Tháng 1/2018
Triển khai phương châm (11-12/01 - HN)
Triển khai phương châm (18-19/01 - HCM)
Phát triển nhân sự (Miễn phí) (23/01 - HCM)

 

Tháng 2/2018
Phát triển nhân sự (Miễn phí) (23/02 - HN)
Tháng 3/2018
Lập kế hoạch & PDCA (15-16/03 - HN)
Lập kế hoạch & PDCA (06-07/03 - HCM)
Tháng 4/2018
Vai trò và trách nhiệm của Middle Manager (19-20/04 - HN)
Vai trò và trách nhiệm của Middle Manager (11-12/04 - HCM)
Tháng 5/2018
Vai trò và trách nhiệm của  Manager (10-11/05 - HN)
Vai trò và trách nhiệm của Manager (17-18/05 - HCM)
Tháng 6/2018
Kaizen - Cải tiến công việc (07-08/06 - HN)
Kaizen - Cải tiến công việc (14-15/06 - HCM)
Tháng 7/2018
Vai trò và trách nhiệm của  Manager (05-06/07 - HN)
Tư duy logic thông qua giải quyết vấn đề(12-13/07 - HN)
Tư duy logic thông qua giải quyết vấn đề (19-20/07 - HCM)
Tháng 8/2018
Hướng dẫn 5S (09-10/08 - HN)
Hướng dẫn 5S (14-15/08 - HCM)
Tháng 9/2018
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (13-14/09 - HN)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (20-21/09 - HCM)
Tháng 10/2018
Tăng cường nhận thức thông qua quản lý điểm thay đổi (11-12/10 - HN)
Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (16-17/10 - HCM)
Tăng cường nhận thức thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/10 - HCM)
Tháng 11/2018
Người đánh giá việc luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (08-09/11 - HN)
Người đánh giá việc luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (15-16/11 - HCM)
Tháng 12/2018
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Xem toàn bộ khóa học 2018

 Tháng 1/2017
Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (12-13/01 - HN)
Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (19-20/01 - HCM)

 

 Tháng 2/2017
Phương pháp tổ chức họp tốt hơn (16-17/02 - HN)
Phương pháp tổ chức họp tốt hơn (23-24/02 - HCM)
Tháng 3/2017 
Chia nhỏ định hướng (08-10/03 - HN)
Chia nhỏ định hướng (22-24/03 - HCM)

 

Tháng 4/2017 
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (13-14/04 - HN)
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (20-21/04 - HCM)

 

 Tháng 5/2017
Vai trò, trách nhiệm của Manager (11-12/05 - HN)
Vai trò, trách nhiệm của Manager (25-26/05 - HCM)

 

 Tháng 6/2017
Lập kế hoạch làm việc PDCA (08-09/06 - HN)
Lập kế hoạch làm việc PDCA (22-23/06 - HCM)
 Tháng 7/2017
Quản hệ thống nhân sự cấp cao (06-07/7 - HN)
Quản hệ thống nhân sự cấp cao (20-21/7 - HCM)

 

Tháng 8/2017 
 
duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (10-11/8 - HN)
duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (24-25/8 - HCM)

 

 Tháng 9/2017
 
Giao tiếp tốt hơn trong hướng dẫn và báo cáo (07-08/9 - HN)
Giao tiếp tốt hơn trong hướng dẫn và báo cáo (21-22/9 - HCM)

 

 

 Tháng 10/2017
 
Vai trò trách nhiệm của phòng HR (12-13/10 - HN)
Vai trò trách nhiệm của phòng HR (02-03/11 - HCM)
Tháng 11/2017 
 
Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc  (09-10/11- HN)
Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc  (17-18/11 - HCM)

 

Tháng 12/2017 
 
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (07-08/12 - HN)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (21-22/12 - HCM)

 

Xem toàn bộ khóa học 2017

Tháng 1/2016

 

 Tháng 2/2016
 
Tháng 3/2016
Xác định và triển khai phương châm (17 - 18 - 19/3 tại Hà Nội)
 Tháng 4/2016
Xác định và triển khai phương châm (7 - 8 - 9/4 tại Tp.HCM)
Vai trò, trách nhiệm Team Leader (21 - 22/4 tại Hà Nội)
 Tháng 5/2016
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (12 - 13/5 tại Tp.HCM)
Vai trò, trách nhiệm của Manager (17 - 18/5 tại Hà Nội)
 Tháng 6/2016
Vai trò, trách nhiệm của Manager (16 - 17/6 tại Hồ Chí Minh)
Lập kế hoạch làm việc và PDCA (23 - 24/6 tại Hà Nội)
 Tháng 7/2016
Lập kế hoạch làm việc và PDCA (7 - 8/7 tại Tp.HCM)
Tư duy lôgic thông quan giải quyết vấn đề (21 - 22/7 tại Hà Nội)
 Tháng 8/2016
Tư duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (11 - 12/8 tại Tp.HCM)
Hướng dẫn cấp dưới tốt hơn
(18 - 19/8 tại Hà Nội)
Hướng dẫn cấp dưới tốt hơn (25 - 26/8 tại Tp.HCM)
 Tháng 9/2016
Giao tiếp tốt hơn
(8 - 9/8 tại Hà Nội)
Giao tiếp tốt hơn
(22 - 23/9 tại Tp.HCM)
 Tháng 10/2016
 Vai trò trách nhiệm bộ phận HR  trong quản lý nguồn nhân lực (6 - 7/10 tại Hà Nội)
Vai trò trách nhiệm bộ phận HR  trong quản lý nguồn nhân lực (20 - 21/10 tại Tp.HCM)
 Tháng 11/2016

 

 Tháng 12/2016
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (08- 09/12 tại Hà Nội)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (22-23/12 tại Tp.HCM) 

Xem toàn bộ khóa học dự kiến và có thể thay đổi 2016

「えむ・お~い」に愛を込めて 恥ずかしながら在越10年を超えて、初めて「ひったくり」に会いました。バイクとの綱引きに勝てるはずもなくカバンは分捕られ、身を持ってベトナム・ベトナム人の危険を体感することとなりました。...