Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Tăng cường khả năng
hướng dẫn nhân viên

Tổng quan khóa học

HN: 08-09/07/2021

HCM: 15-16/07/2021

Mẫu đăng ký tham dự

 Lập kế hoạch và
luân chuyển PDCA

Tổng quan khóa học

HN: 22-23/07/2021

HCM: 12-13/08/2021

Mẫu đăng ký tham dự
 

 

 

 

Lịch các khóa học


Tháng 1/2021
 
Tháng 2/2021
 
Tháng 3/2021

 

Tháng 4/2021

Tăng cường khả năng giao tiếp (144-15/04 - HN)

Tháng 5/2021

 

Tháng 6/2021

Xác định và triển khai phương châm (11-12/06 - HN)

Tháng 7/2021

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (08-09/07 - HN)

Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (15-16/07 - HCM)

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (22-23/07 - HN)

Tháng 8/2021

Lập kế hoạch và luân chuyển PDCA (12-13/08 - HCM)

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (19-20/08 - HN)

Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (26-27/08 - HCM)

Tháng 9/2021

Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc (09-10/09 - HN)

Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc (16-17/09 - HCM)

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (21-22/09 - HN)

Tháng 10/2021

Thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc họp (07-08/10 - HCM)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (15-16/10 - HN)

Vai trò và trách nhiệm của Manager (21-22/10 - HCM)

Tháng 11/2021

Quản lý nhân sự cho Manager (11-12/11 - HN)

Quản lý nhân sự cho Manager (18-19/11 - HCM)

Vai trò và trách nhiệm của nhân viên (25-26/11 - HN)

Tháng 12/2021

Vai trò và trách nhiệm của nhân viên (09-10/12 - HCM)

Luân chuyển PDCA trong đánh giá năng lực cá nhân (16-17/12 - HN)

Luân chuyển PDCA trong đánh giá năng lực cá nhân (22-23/12 - HCM)

Xem toàn bộ khóa học 2021

Tháng 1/2018
Triển khai phương châm (11-12/01 - HN)
Triển khai phương châm (18-19/01 - HCM)
Phát triển nhân sự (Miễn phí) (23/01 - HCM)

 

Tháng 2/2018
Phát triển nhân sự (Miễn phí) (23/02 - HN)
Tháng 3/2018
Lập kế hoạch & PDCA (15-16/03 - HN)
Lập kế hoạch & PDCA (06-07/03 - HCM)
Tháng 4/2018
Vai trò và trách nhiệm của Middle Manager (19-20/04 - HN)
Vai trò và trách nhiệm của Middle Manager (11-12/04 - HCM)
Tháng 5/2018
Vai trò và trách nhiệm của  Manager (10-11/05 - HN)
Vai trò và trách nhiệm của Manager (17-18/05 - HCM)
Tháng 6/2018
Kaizen - Cải tiến công việc (07-08/06 - HN)
Kaizen - Cải tiến công việc (14-15/06 - HCM)
Tháng 7/2018
Vai trò và trách nhiệm của  Manager (05-06/07 - HN)
Tư duy logic thông qua giải quyết vấn đề(12-13/07 - HN)
Tư duy logic thông qua giải quyết vấn đề (19-20/07 - HCM)
Tháng 8/2018
Hướng dẫn 5S (09-10/08 - HN)
Hướng dẫn 5S (14-15/08 - HCM)
Tháng 9/2018
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (13-14/09 - HN)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (20-21/09 - HCM)
Tháng 10/2018
Tăng cường nhận thức thông qua quản lý điểm thay đổi (11-12/10 - HN)
Tăng cường khả năng hướng dẫn nhân viên (16-17/10 - HCM)
Tăng cường nhận thức thông qua quản lý điểm thay đổi (16-17/10 - HCM)
Tháng 11/2018
Người đánh giá việc luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (08-09/11 - HN)
Người đánh giá việc luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (15-16/11 - HCM)
Tháng 12/2018
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Xem toàn bộ khóa học 2018

 Tháng 1/2017
Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (12-13/01 - HN)
Luân chuyển PDCA trong đánh giá hiệu quả công việc (19-20/01 - HCM)

 

 Tháng 2/2017
Phương pháp tổ chức họp tốt hơn (16-17/02 - HN)
Phương pháp tổ chức họp tốt hơn (23-24/02 - HCM)
Tháng 3/2017 
Chia nhỏ định hướng (08-10/03 - HN)
Chia nhỏ định hướng (22-24/03 - HCM)

 

Tháng 4/2017 
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (13-14/04 - HN)
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (20-21/04 - HCM)

 

 Tháng 5/2017
Vai trò, trách nhiệm của Manager (11-12/05 - HN)
Vai trò, trách nhiệm của Manager (25-26/05 - HCM)

 

 Tháng 6/2017
Lập kế hoạch làm việc PDCA (08-09/06 - HN)
Lập kế hoạch làm việc PDCA (22-23/06 - HCM)
 Tháng 7/2017
Quản hệ thống nhân sự cấp cao (06-07/7 - HN)
Quản hệ thống nhân sự cấp cao (20-21/7 - HCM)

 

Tháng 8/2017 
 
duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (10-11/8 - HN)
duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (24-25/8 - HCM)

 

 Tháng 9/2017
 
Giao tiếp tốt hơn trong hướng dẫn và báo cáo (07-08/9 - HN)
Giao tiếp tốt hơn trong hướng dẫn và báo cáo (21-22/9 - HCM)

 

 

 Tháng 10/2017
 
Vai trò trách nhiệm của phòng HR (12-13/10 - HN)
Vai trò trách nhiệm của phòng HR (02-03/11 - HCM)
Tháng 11/2017 
 
Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc  (09-10/11- HN)
Kaizen - Phương pháp cải tiến công việc  (17-18/11 - HCM)

 

Tháng 12/2017 
 
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (07-08/12 - HN)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (21-22/12 - HCM)

 

Xem toàn bộ khóa học 2017

Tháng 1/2016

 

 Tháng 2/2016
 
Tháng 3/2016
Xác định và triển khai phương châm (17 - 18 - 19/3 tại Hà Nội)
 Tháng 4/2016
Xác định và triển khai phương châm (7 - 8 - 9/4 tại Tp.HCM)
Vai trò, trách nhiệm Team Leader (21 - 22/4 tại Hà Nội)
 Tháng 5/2016
Vai trò, trách nhiệm của Team Leader (12 - 13/5 tại Tp.HCM)
Vai trò, trách nhiệm của Manager (17 - 18/5 tại Hà Nội)
 Tháng 6/2016
Vai trò, trách nhiệm của Manager (16 - 17/6 tại Hồ Chí Minh)
Lập kế hoạch làm việc và PDCA (23 - 24/6 tại Hà Nội)
 Tháng 7/2016
Lập kế hoạch làm việc và PDCA (7 - 8/7 tại Tp.HCM)
Tư duy lôgic thông quan giải quyết vấn đề (21 - 22/7 tại Hà Nội)
 Tháng 8/2016
Tư duy lôgic thông qua giải quyết vấn đề (11 - 12/8 tại Tp.HCM)
Hướng dẫn cấp dưới tốt hơn
(18 - 19/8 tại Hà Nội)
Hướng dẫn cấp dưới tốt hơn (25 - 26/8 tại Tp.HCM)
 Tháng 9/2016
Giao tiếp tốt hơn
(8 - 9/8 tại Hà Nội)
Giao tiếp tốt hơn
(22 - 23/9 tại Tp.HCM)
 Tháng 10/2016
 Vai trò trách nhiệm bộ phận HR  trong quản lý nguồn nhân lực (6 - 7/10 tại Hà Nội)
Vai trò trách nhiệm bộ phận HR  trong quản lý nguồn nhân lực (20 - 21/10 tại Tp.HCM)
 Tháng 11/2016

 

 Tháng 12/2016
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (08- 09/12 tại Hà Nội)
Tăng cường khả năng phân tích trong giải quyết vấn đề (22-23/12 tại Tp.HCM) 

Xem toàn bộ khóa học dự kiến và có thể thay đổi 2016

「えむ・お~い」に愛を込めて 恥ずかしながら在越10年を超えて、初めて「ひったくり」に会いました。バイクとの綱引きに勝てるはずもなくカバンは分捕られ、身を持ってベトナム・ベトナム人の危険を体感することとなりました。...