Nghiên cứu và thực hành phương pháp quản trị dự án có thể áp dụng để giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng dòng sản phẩm và những yếu tố khác