Trong phạm vi toàn dây chuyển hoặc nhà máy, nghiên cứu và thực hành cải tiến năng suất bằng việc giảm công việc trong quy trình và rút ngắn thời gian chỉ đạo