Cùng với việc nghiên cứu lý thuyết 5S, từng bước áp dụng 5S vào nơi làm việc.