Nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của manager trong việc hướng đến đạt được mục tiêu của công ty là yếu tố quản lý hàng đầu của bộ phận.