Đánh giá mức hiểu biết và năng lực để thiết lập các hoạt động tiếp theo.