Nghiên cứu và thực hành nhiệm vụ theo phương pháp giải quyết vấn đề nhằm triển khai định hướng của công ty thành mục tiêu từng bộ phận và đạt được mục tiêu bằng cách thực hiện kịch bản.