Luân chuyển vòng PDCA từng ngày trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh