Nghiên cứu và thực hành cách thiết kế và tiến hành đào tạo hướng đến phát triển hệ thống đào tạo.