Nhận thức lại vai trò và trách nhiệm như một team leader và trang bị cách tư duy chuyên nghiệp khi làm việc.