Nghiên cứu và thực hành cải tiến công việc từ quan điểm Muri-Muda-Mura và 7 lãng phí